Tavshedspligt

Som sundhedsplejerske ansat i Furesø Kommune er man underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter fortrolige oplysninger, som sundhedsplejersker får kendskab til i forbindelser med samtaler, undersøgelser og behandling med barn/ung og forældre.

Hvis en sundhedsplejerske har behov for videregivelse af helbredsoplysninger til en anden sundhedsplejerske kræver det et samtykke fra forældremyndighedsindehavere.  Der kan i enkelte sager endvidere være behov for at kunne dele relevante sundhedsmæssige forhold tværfagligt både indenfor Furesø kommune eller f.eks. med et hospital. Det ses her vigtigt, at der er enighed mellem forældrene om at give samtykke til at kunne videregive oplysninger om deres barn.

Kilde: § 27 i Forvaltningsloven

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411

 

Underretning

Som sundhedsplejerske er man underlag en skærpet underretningspligt der går forud for tavshedspligten og som betyder, at sundhedsplejersken er særligt forpligtet til at underrette kommunen om den eventuelle bekymring for et barn eller en ung. Der stilles ikke et krav til, at sundhedsplejersken har kendskab til barnet eller den unges forhold, men den skærpede underretningspligt betyder, at der er pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller ung har behov for særligt støtte.

Der kan også være tilfælde, hvor en sundhedsplejerske over en periode har givet konkret vejledning, men som efter noget tid vurderer, at indsatsen i sundhedsplejen ikke er tilstrækkelig for at få barnet i positiv udvikling. Her vil sundhedsplejersken opfordre forældrene til at samarbejde omkring i fællesskab at udarbejde en underretning til forvaltning med det formål at få iværksat en mere indgribende indsats, som kan være med til at vende barnets negative udvikling.

Det er vigtigt for sundhedsplejerskerne, at underretninger som udgangspunkt udarbejdes i samarbejde med forældrene, da det er med til at skabe det bedste udgangspunkt for videre samarbejde med forvaltningen og med henblik på at kunne støtte bedst muligt op omkring barnet/den unge.

Kilde: § 153 i Serviceloven

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=202239

 

Del: